باسلام به دوستان عزیز

به اطلاع آن دسته ازعزیزانی که درسایت قدیمی خریدآگهی نموده اندوبه علت وقفه ای که درسایت پیش آمده بودنتوانستیم آگهی آنهاراتاییدکنیم میرساندکه  به ایمیل ما (istgah2.ir@gmail.com )  مکاتبه نمایندتادرخواست آنهابررسی گردد

باتشکر

مدیریت سایت نیازمندی های ایستگاه 2